ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Τα προγράμματα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη επικεντρώνονται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης σε όλη τη Μεσόγειο.