ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Α.Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και το Δίκτυο Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον διοργανώνουν την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα "Το Περιβάλλον στην Εποχή της Πανδημίας".

Στόχοι της ημερίδας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεών μας για την αξία του φυσικού περιβάλλοντος σε συνθήκες κρίσης, η επίδραση της πανδημίας στον σχεδιασμό και στη δραστηριοποίηση περιβαλλοντικών οργανισμών και φορέων, η περιβαλλοντική εκπαίδευση στη νέα πραγματικότητα, καθώς και οι προοπτικές για την επόμενη μέρα. Στις θεματικές συζητήσεις συμμετέχουν επιστήμονες από όλο το περιβαλλοντικό φάσμα, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων, εκπαιδευτικοί, καθώς και στελέχη κοινωφελών ιδρυμάτων.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και προώθησης της συνεργασίας για την προστασία των θαλασσών, δημιούργησε το 2018 το «Δίκτυο Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον». Στο Δίκτυο συμμετέχουν 28 μέλη προερχόμενα από την ερευνητική κοινότητα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα κοινωφελή ιδρύματα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο. Κύριοι άξονες δράσης του δικτύου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των φορέων, η ενίσχυση της έρευνας για την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις δυνατότητες βελτίωσής, η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού για θέματα πρόληψης και προστασίας καθώς και η συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ